Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu

Charakterystyka zadania:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Ożarowice, w miejscowości Pyrzowice, na terenie województwa śląskiego. Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach objętych inwestycją stanowi obszar drogi wojewódzkiej nr 913 od km ok. 0+600 do km ok. 1+620 w miejscowości Pyrzowice. Droga obsługuje zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny.

Droga wojewódzka nr 913 na danym odcinku stanowi drogę jedno-jezdniową, o nawierzchni bitumicznej, szerokość jezdni przedmiotowej drogi wynosi ok. 7,0 m (przekrój drogowy jedno-jezdniowy: jezdnia - 2 x 3,5 m + pobocza - 2 x 2 m, nośność do 115 kN). Wzdłuż drogi nie występują chodniki. Woda opadowa z pasa drogowego DW 913 odprowadzana jest do istniejących rowów otwartych, dalej do rowu melioracyjnego ok. km 0+930. Na odcinku objętym projektem droga krzyżuje się z innymi ciągami komunikacyjnymi o znaczeniu lokalnym - ul. Piłsudskiego, ul. Transportowa, ul. Równoległa.

Teren objęty inwestycją stanowi teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną - występują sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie uliczne.

Podstawowe parametry techniczne obiektów


Droga wojewódzka nr 913

Klasa drogi G
Przekrój drogi 2x2
Długość rozbudowy drogi ok. 1,0 km (od km ok. 0+600 do km ok. 1+620)
Prędkość projektowa 70 km/h
Prędkość miarodajna 90 km/h
Szerokość jezdni na prostej 0,50m + 2 x 3,50m + 0,50m = 8,0m
Szerokość poboczy nieutwardzonych 1,25m i 1,50m
Pochylenie skarp nasypu i wykopu: 1:1 + 1:1,5 1,25m i 1,50m
Spadek poprzeczny jezdni na prostej jednostronny 2%
Kategoria ruchu KR 6
Nośność nawierzchni 115 kN/oś

Rondo na skrzyżowaniu DW 913 z ul. Józefa Piłsudskiego

Średnica zewnętrzna 51,80m
Średnica wewnętrzna 31,40m
Szerokość jezdni 9,20m
Szerokość pierścienia 1,00m
Spadek poprzeczny jezdni 2%
Szerokość wlotu na rondo - jednopasowego 4,50m
Szerokość wlotu na rondo - dwupasowego 8,00m
Szerokość wylotu na rondo - jednopasowego 5,00m
Szerokość wylotu na rondo - dwupasowego 8,00m
Szerokość wysp dzielących zmienna
Wyspa środkowa obsadzona zielenią krzewiastą iglastą;
Zjazd technologiczny na wyspie środkowej.