Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualności - 2

RADA TECHNICZNA NR 25 – 22.06.2016

- Przełożenie ruchu na jezdnie prawą – 20.06.2016r;
- W km 0+655 – 0+800 ( wraz z tarczą ronda i wlotem w ul. Piłsudskiego) wykonanie robót brukarskich na tych odcinkach;
- Wykonanie robót bitumicznych ( warstwa podbudowy i warstwa wiążąca w km 0+655-0+800 oraz 1+560 -1+620) – w toku – jezdnia prawa;
- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdnia lewa w km 0+700 – 1+500 – jezdnia lewa;
- Wykonanie poboczy z destruktu i zakończenie umocnienia rowów 1+560 – 1+620 płytami chodnikowymi – jezdnia prawa;
- Wykonanie umocnień rowów pomiędzy przepustami PM.02, PM03 płytami ażurowymi i oczyszczenie rowów melioracyjnych.

RADA TECHNICZNA NR 24 – 15.06.2016

- Trwają roboty brukarskie związane z ułożeniem krawężników granitowych w obrębie ronda;
- Wykonano pobocze z destruktu 0+800-1+560 – jezdnia prawa;
- Wykonano dren 1+560-1+620 + umocnienie rowu płytkami – jezdnia prawa;
- Wykonano humusowanie skarp rowów od strony jezdni w km 0+655 – 1+560 – jezdnia prawa;
- Wykonano humusowanie skarp od strony zewnętrznej w km 0+655 – 1+300 – jezdnia prawa;
- Wykonano rury osłonowe zasilania latarni w obrębie ronda na skrzyżowaniu w ul. Piłsudskiego;
- Zabudowano studnie teletechniczną kanału technologicznego w km 1+610;
- Rozpoczęto wykonywanie rowu pomiędzy przepustami PM.02 i PM.03 płytami ażurowymi;
- Zabudowano wyloty przykanalików fi 200 w skarpach nasypu – jezdnia prawa;
- Zabudowano wyloty prefabrykowane z separatorów fi400 i fi600 do rowu melioracyjnego – jezdnia prawa.

RADA TECHNICZNA NR 23 – 08.06.2016

- Wykonano 0+655-0+800 wraz z wlotem do ulicy Piłsudskiego warstwę technologiczną i warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa;
- Trwają roboty brukarskie związane z ułożeniem krawężników granitowych w obrębie ronda;
- Ułożono pierścień wewnętrzny ronda;
- Trwają roboty brukarskie na rowach – ułożenie kostki granitowej na wlotach i wylotach na PM.01 i przepustu fi800;
- Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej 1+560 – 1+620 – jezdnia prawa;
- Trwa reprofilacja skarp nasypu – jezdnia prawa.

RADA TECHNICZNA NR 22 – 02.06.2016

- Wykonawca wykonał w km 0+800 - 1+560 warstwę wiążącą – jezdnia prawa;
- Wykonawca wykonał umocnienie dna rowu płytkami betonowymi w km 0+655 – 1+560 z wyłączeniem zakresu rowu krytego – jezdnia prawa;
- Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy Ożarowice (odcinek w ul. Piłsudskiego) zgodnie z rozwiązaniem projektowym – zabudowa 4 studni i dwóch wpustów deszczowych;
- Wykonano dren pod dnem rowu w km 0+655-0+740 - jezdnia prawa;
- Zakończono roboty ziemne na od 0+655-0+800 (wraz z wymianą gruntu na wlocie w ul. Piłsudskiego), na powyższym zakresie wykonano również podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego, trwa wykonywanie warstwy technologicznej;
- Wykonano wymianę gruntu w km 1+560 do 1+620 – jezdnia prawa;
- Wykonano kanalizacje deszczowa na odcinku od studni ST.11 do wylotu do rowu drogowego wraz z zabudową wpustów ulicznych (studnie ST.11, ST.12 i ST.13).

RADA TECHNICZNA NR 21 – 18.05.2016

- Wykonawca zakończył wykonywanie warstwy technologicznej na całym odcinku km od 0+800 – 1+560 oraz zakończył wykonywanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa na km jak wyżej oraz wykonał warstwę podbudowy zasadniczej z betonu warstwowego na km jak wyżej a także ułożył krawężnik betonowy – jezdnia prawa;
- Wykonawca wykonał umocnienie dna rowu płytkami betonowymi w km 0+800 – 0+900. Ponad to wykonano demontaż słupa energetycznego ( przebudowa sieci NN) wraz z kablem zasilającym reklamę w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego – jezdnia prawa;
- Zostały rozebrane studnie chłonne oraz przestawiono istniejący separator kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego;
- Zakończono przebudowę sieci teletechnicznych i światłowodu w rejonie projektowanego ronda;
- Kanalizacja deszczowa zakończona na odcinku ST.8 ST.9 ST.10 w rejonie ronda – jezdnia prawa.

RADA TECHNICZNA NR 20 – 04.05.2016

- Km 0+780 – 0+960 – warstwa technologiczna, podbudowa zasadnicza - do odbioru – jezdnia prawa.
- W km 0+655 do 0+740 – 1 warstwa nasypu – jezdnia prawa.
- Wykonawca wykonał podbudowę pomocniczą 0+960 – 1+340 oraz warstwę technologiczną 0+960 - 1+220 – jezdnia prawa.
- Rozpoczęto roboty teletechniczne w rejonie ronda przy ul. Piłsudskiego – część zachodnia – w trakcie.


- Wykonawca wykonał krawężnik w km 1+360 – 1+540 – jezdnia prawa.

RADA TECHNICZNA NR 19 – 20.04.2016

- Km 0+780 – 0+960 – podbudowa pomocnicza z kruszywa – jezdnia prawa.
- Wykonano podbudowę zasadniczą w km 1+340- 1+560 – jezdnia prawa.
- Rozpoczęto roboty teletechniczne w rejonie ronda przy ul. Piłsudskiego.
- Rozpoczęto roboty ziemne w związku z przebudową ronda – roboty rozbiórkowe na ul. Piłsudskiego, część zachodnia.
- Wykonano drenaż w km 0+740 – 0+860 – jezdnia prawa.
- Wykonano odhumusowanie na drogach serwisowych.

RADA TECHNICZNA NR 18 – 07.04.2016

- Nasyp w km 0+780 – 0+960 – górna warstwa nasypu – jezdnia prawa.
- Zasypki przepustów PM.02 i PM.03 – zakończone.
- Zabudowa separatorów S01 i S02 oraz studni ST 14,15,16,17 wraz z kanałem fi 600 i fi 400 –przygotowane do badań zagęszczenia sondą.
- W km 0+655 do 0+740 – podłoże – jezdnia prawa.
- Wykonano warstwę technologiczną w km 1+340- 1+560 - jezdnia prawa.
- Rozpoczęto roboty teletechniczne w rejonie ronda przy ul. Piłsudskiego.
- Rozpoczęto roboty ziemne w związku z przebudową ronda.
- Wykonano włączenia drenu do rowu w km 0+950 – jezdnia prawa.
- Wykonano drenaż w km 0+860 -0+940 – jezdnia prawa.

RADA TECHNICZNA NR 17 – 31.03.2016

- Nasyp w km 0+780 – 0+900 – dwie warstwy. – jezdnia prawa.
- Zasypki przepustów PM.02 i PM.03.
- Zabudowa separatorów S01 i S02 oraz studni ST 14,15,16,17 wraz z kanałem fi 600 i fi 400.
- Odhumusowanie w rejonie przepustów tj. w km od 0+900 do 0+960 oraz od km 0+655 do 0+740 – jezdnia prawa.
- Zakończono wykonywanie robót konstrukcyjnych dla przepustów PM 01 i fi 800, PM.03 w całości oraz PM02 pod jezdnią prawą.
- Wykonano podbudowę pomocniczą w km 1+340- 1+560 – jezdnia prawa.
- Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem warstwy technologicznej w km jak wyżej.
- Wykonano przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach wykonał przebudowę wodociągu zgodnie z notatką z dnia 08.03.2016r. w własnym zakresie i na własny koszt.

RADA TECHNICZNA NR 16 – 15.03.2016

- Kontynuacja robót na drenażu - jezdnia prawa.
- Zbrojenie i deskowanie wspólnej ścianki czołowej przepustu PM.01 i fi 800 w ul. Piłsudskiego (Wlot).
- Wykonawca przekazał geodezyjny pomiar kontrolnych reperów na stabilizacji.
- W dniu 10.03.2016r wykonano badania VSS na stabilizacji – Wyniki pozytywne.
- W dniu 14.03.2016r. Wykonawca przekazał geodezyjny pomiar porównawczy wykonanej stabilizacji z zmienioną krzywą przejściową.
- Wykonano podłoże w km 0+780 do 0+930 – Zgłoszono do badań – jezdnia prawa.

RADA TECHNICZNA NR 15 – 02.03.2016

- Szalunek i betonowanie ścianki czołowej PM.02 (wylot).
- Kontynuacja robót na drenażu – jezdnia prawa.
- Zbrojenie i deskowanie ścianek czołowych przepustów PM.01 i fi 800mm.

RADA TECHNICZNA NR 14 – 17.02.2016

- W chwili obecnej nie są wykonywane roboty zgodnie z harmonogramem z wyłączeniem robót na przepustach.

RADA TECHNICZNA NR 13 – 27.01.2016

- W chwili obecnej nie są wykonywane roboty z względu na warunki atmosferyczne oraz zgodnie z zgłoszeniem Wykonawcy oraz harmonogramem.
- Wykonawca założył monitoring punktów kontrolnych na nasypie w km 0+980 do 1+220 strona prawa.

RADA TECHNICZNA NR 12 – 16.12.2015

Do dnia 16.12.2015:
- wykonano KRZ w km 0+960 – 1+300 – Wykonawca oczekuje na zgodę na stabilizacje – jezdnia prawa
- wykonano podbeton pod przepusty 0+940( PM02, 03,) oraz pod PM01 i fi 800 - wykonano zbrojenie i betonowanie fundamentów ścianek czołowych, przepustów PM02,03
- wykonano montaż rur przepustów PM01,PM02 w zakresie pod nowo projektowaną drogą, PM03 oraz przepustów fi 800
- wykonano wykop do km 1560 i wymianę gruntu – zgłoszono do badań
- kanał technologiczny – wykonano kanał od K13 do K18 bez przejścia pod ulicą Równoległą
- reklama w km 1+240 w trakcie oceny geodezyjnej czy będzie kolidować z skrajnią – Wykonawca przekazał pomiar geodezyjny
- w rowie w km 0+960 do początku rowu krytego, w km 0+850-0+900 oraz 1+360 – 1+560 wykonano dren – jezdnia prawa
- wykonano około 80% rowu krytego
- w km od 0+960 – 1+200 są w trakcie zabudowywania wpusty i przykanaliki – zostały wykonane W13-W16 – jezdnia prawa.

RADA BUDOWY NR 3 – 09.12.2015

Do dnia 09.12.2015:
- wykonano wykop do km 1560 wymiana gruntu w trakcie zakończania,
- kanał technologiczny – osadzono studnie K13 – K18 oraz wykonano kanał od K13 do K18 bez przejścia pod ulicą równoległą. Oczekujemy na nowe stanowisko Projektanta,
- przestawiono kolidujące reklamy w km 1+350, 1+330, 1+240, 0+880, wykonano fundament pod reklamę w km 0+830,
- wykonano rów km 0+960 do początku rowu krytego,
- wykonano wykop pod rów kryty na długości ok 30 m, w trakcie osadzania studnia na rowie fi1500mm.

RADA TECHNICZNA NR 11 – 02.12.2015

Do dnia 02.12.2015:
- wykonano 2 warstwę nasypu w km w km 0+960 do 1+100 oraz KRZ w km 0+960 – 1+300 – w trakcie odbioru – Wykonawca wystąpił o zgodę na stabilizację – Konsultant oczekuje na uzupełnienie wniosku, po czym wystąpi o opinię Projektanta i zgodę Zamawiającego – jezdnia prawa
- wykonano wykopy pod przepust w km 0+940
- wykonano wykop pod rów kryty na odcinku około 30m
- kanał technologiczny – osadzono studnie K13 – K18 oraz wykonano kanał od K15 do K18
- przestawiono kolidujące reklamy w km 1+350, 1+330, 1+240, 0+880
- reklama w km 1+240 w trakcie oceny geodezyjnej czy będzie kolidować z skrajnią.
Wykonawca przekazał do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

RADA TECHNICZNA NR 10 – 25.11.2015

Wykonawca przekazał podpisane protokoły z zarządcami dróg.
Do dnia 25.11.2015:
- odebrano 1 warstwę nasypu w km 0+960 do 1+100 oraz podłoże w km 1+100 do 1+300 – Wykonawca wystąpił o zgodę na stabilizacje wapnem celem osuszenia, na co zamawiający przy pozytywnej opinii Projektanta i Konsultanta wyraził zgodę – jezdnia prawa,
- wykopy wykonano do km 1+540 – jezdnia prawa,
- rozpoczęto wykopy pod przepust w km 0+940,
- w trakcie wykonania rów odwadniający 0+960 do 1+216 – jezdnia prawa,
- wrozpoczęto wykonywanie kanału technologicznego pomiędzy k18-k13.

RADA TECHNICZNA NR 9 – 18.11.2015

- Lokalizacja zaplecza materiałowo-sprzętowego – częściowo przy lotnisku, częściowo na terenie parkingu przylegającego do inwestycji.
- Do dnia 18.11.2015 odebrano podłoże w km 0+960 - 1+100 oraz rozpoczęto 1 warstwę nasypu - jezdnia prawa.
- Rozpoczęto wykopy w km od 1+500 - jezdnia prawa.
Wykonawca przekazał do akceptacji projekt umowy podwykonawstwa na oznakowanie.

RADA BUDOWY NR 2 – 04.11.2015

- Lokalizacja zaplecza materiałowo-sprzętowego – częściowo przy lotnisku, częściowo na terenie parkingu przylegającego do inwestycji.
- Przeprowadzono sprawdzenie terenu pod kątem niewybuchów i niewypałów.
- Dnia 26.10.2015 rozpoczęto odhumusowanie terenu w km 0+960 – 1+560 oraz rozbiórki.
- Zamawiający przekazał Wykonawcy zaakceptowaną umowę podwykonawstwa na roboty elektryczne i teletechniczne z jednoczesną akceptacją kierowników robót.

RADA TECHNICZNA NR 8 – 28.10.2015

PZJ na roboty ziemne został złożony w dniu 27.10.2015r.
Rozpoczęto odhumusowanie terenu i rozbiórki.

RADA TECHNICZNA NR 7 – 21.10.2015

Zgoda na prowadzenie prac archeologicznych z dnia 25.09.2015r.
Zostały zaakceptowane zmiany:
- kierownika budowy: z dniem 19.10.2015 obowiązki przejął Pan Stanisław Syrnik,
- kierownika robót drogowych: z dniem 19.10.2015 obowiązki przejęła Pani Irmina Foltyn-Mucha.
Wykonawca oświadcza ze przeprowadził inwentaryzacje stanu „0” budowy i dróg dojazdowych.
Inwentaryzacja budynków została złożona do Konsultanta dnia 14.10.2015.
Zakończono wycinkę drzew.

RADA BUDOWY NR 1 – 14.10.2015

Wykonawca oświadcza ze przeprowadził inwentaryzacje stanu „0” budowy i dróg dojazdowych.
Rozpoczęto wycinkę drzew w dniu dzisiejszym.

RADA TECHNICZNA NR 6 – 07.10.2015

Wykonawca złożył szablonowy projekt umowy z podwykonawcą. Konsultant i Zamawiający przekazali uwagi do szablonowego projektu umowy.
Wykonawca złożył poprawiony projekt umowy (geodezja).
Weryfikacja nastąpi po przekazaniu projektu umowy z konkretnym podwykonawcą robót budowlanych.
Wykonawca oświadcza ze przeprowadził inwentaryzacje stanu „0” budowy i dróg dojazdowych.

RADA TECHNICZNA NR 5 – 23.09.2015

Wykonawca złożył szablonowy projekt umowy z podwykonawcą.
Pełna weryfikacja nastąpi po przekazaniu projektu umowy z konkretnym podwykonawcą.
Wykonawca wystąpił o zmianę kierowników robót elektrycznych i teletechnicznych. Zatwierdzenie może nastąpić po zatwierdzeniu umowy z podwykonawcą, który dysponuje wyżej wymienionymi osobami.

RADA TECHNICZNA NR 4 – 16.09.2015

Wykonawca złożył szablonowy projekt umowy z podwykonawcą – zał. Nr 1 Pełna weryfikacja nastąpi po przekazaniu projektu umowy z konkretnym podwykonawcą.
Wykonawca wystąpił o zmianę kierowników robót elektrycznych i teletechnicznych. Zatwierdzenie może nastąpić po zatwierdzeniu umowy z podwykonawcą, który dysponuje wyżej wymienionymi osobami.

RADA TECHNICZNA NR 3 – 09.09.2015

W dniu 07.09.2015r. Wykonawca złożył do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wniosek o prowadzenie prac archeologicznych.

RADA TECHNICZNA NR 2 – 03.09.2015

Zaplecze budowy zorganizowano na ul. Centralnej 5 w Pyrzowicach.
Wykonawca podaje adres do korespondencji: ul. Szyb Franciszek 7, 41-803 Zabrze.

RADA TECHNICZNA NR 1 – 26.08.2015

Przekazanie terenu budowy nastąpiło 12 sierpnia 2015.

Strony: 1, 2