Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualności

RADA TECHNICZNA NR 37 – 12.10.2016

- Oczyszczono rów prawostronny z namułów nieniesionych po intensywnych opadach deszczu
- Wykonano zasypkę przepustu PM.02
- Wykonano rozbiórke istniejących studni kanalizacyjnych zlokalizowanych przy przepuście PM.02 w rowie lewym
- Wykonano drenaż w rowie lewym w rejonie przepustu PM.02
- Wykonano przepust pod ulicą Transportową
- Ułożono krawężniki granitowe przy ul. Piłsudskiego
- Wykonano umocnienie rowu lewego płytkami betonowymi 50x50x7 cm
- Wykonano przebudowę z betonu na pierścieniu ronda
- Wykonano przejścia kanału technologicznego pod ul. Transportową
- Wykonano podbudowę pomocnicą wraz z warstwą technologiczną z kruszywa w rejonie przepustu PM.02
- Z powodu stałego, intensywnego opadu deszczu prace w dniach, 5,10 i 12.10.2016 zostały ograniczone.

RADA TECHNICZNA NR 36 - 05.10.2016

- Wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi tarcza skrzyżowania z ul. Transportową
- Zdemontowano tymczasową ściankę szczelna z Larsenów zabezpieczającą miejsce wykonania przepustu PM.02
- Wykonano izolację przeciwwodną ściany przepustu PM.02
- Wykonano zasypkę przepustu PM.02
- Wykonano rozbiórkę przepustu pod ul. Transportową
- Wykonano drenaż pod ul. Transportową
- Wykonano wymianę gruntu na gr. 10 cm – na skrzyżowaniu DW z ul. Transportową
- Wykonano umocnienie rowu lewego płytkami betonowymi 50x50x7cm w km 1+560 do km 1+620 str. lewa
- Ustawiono słupy oświetleniowe
- Z powodu stałego, intensywnego opadu deszczu prace w dniach 3 i 4. 10.2016 zostały ograniczone.

RADA TECHNICZNA NR 35 - 28.09.2016

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinku w km 1+540 do km 1+20 str prawa
- Wymiana gruntu na gr. 10 cm – koryto pod warstwy konstrukcyjne na początkowym odcinku przebudowy ul. Piłsudskiego
- Układanie kostki betonowej (Holland, szara gr. 8cm) w pasie rozdziału
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na odcinku w km 1+510 do km 1+620 str. prawa i strona lewa wraz z tarczą skrzyżowania ul. Równoległa
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa wraz z warstwą technologiczną na początkowym odcinku przebudowy ul. Piłsudskiego
- Rozszalowanie ścianki czołowej przepustu PM.02 fi 1500
- Roboty elektryczne – oświetlenie w pasie rozdziału
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa na początkowym odcinku przebudowy ul. Piłsudskiego
- Konstrukcja wykonywania zasypki przepustu PM.02 fi 1500
- Roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego na początkowym odcinku DW 913 w rejonie restauracji Atmosfera
- Ustawianie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem na początkowym odcinku przebudowy ul. Piłsudskiego
- Zmiana tymczasowej organizacji ruchu – wprowadzenie etapu III, umożliwiającego przebudowę skrzyżowania DW 913 z ul. Transportową (zamknięcie skrzyżowania z ulicą Transportową). Ruch tranzytowy odbywał się będzie jak dotychczas w etapie II. Ruch lokalny z zamkniętego wlotu ul. Transportowej i Piłsudskiego (wlot wschodni) poprowadzony zostanie za pośrednictwem skrzyżowania z ulicą Równoległą.
- Dokończenie podbudowy zasadniczej z kruszywa na początkowym odcinku przebudowy ul. Piłsudskiego.

RADA TECHNICZNA NR 34 - 05.10.2016

- Wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi na odcinku w km1+540 do km 1=620 str. prawa
- Wykonano zbrojenie ścianki czołowej przepustu PM.02 fi 1500
- Wykonano szalunki do zabetonowania ścianki czołowej przepustu PM.02 fi 1500
- Wykonano krawężniki granitowe wraz z ławą betonową w rejonie ronda
- Wykonywano roboty elektryczne w pasie rozdziału związane z budową oświetlenia
- Wykonywano roboty teletechniczne – budowa kanału teletechnicznego
- Wykonano wymianę gruntu na gr. 10 cm – koryto pod warstwy konstrukcyjne na odcinku w km1+540 do km 1=620 str. prawa
- Wykonano podbudowę pomocniczą z kruszywa wraz z warstwą technologiczną na odcinku w km1+540 do km 1=620 str. prawa
- Wykonano betonowanie ścianki czołowej przepustu PM.02 fi 1500
- Wykonano podbudowę zasadniczą z kruszywa na odcinku w km1+540 do km 1+ 620 – jezdnia lewa
- Wykonywano układanie kostki betonowej (Holland, szara gr.8 cm) w pasie rozdziału
- Wykonywano uzupełnianie pobocza destruktem str. lewa
- Wykonywano humusowanie skarp rowu lewego.

RADA TECHNICZNA NR 33 - 14.09.2016

- podbudowa zasadnicza od ul. Równoległej do stacji BP – zakończono – jezdnia lewa
- podbudowa zasadnicza wykonana na całości z wyłączeniem ul. Obrębu ronda, przepustu i skrzyżowania z ul. Transportową oraz dwóch przewiązek (jednostronnie)
- podbudowa BA od końca zakresu do Transportowej oraz od Transportowej do przepustu – jezdnia lewa
- wykonywanie drenu pod rowem lewym – na całości z wyłączeniem odcinka przy przepuście ok 50m
- wykonywanie przepustu fi 1500 - w trakcie
- kabel zasilający oświetlenie – zabudowany na odcinku od BP w kierunku Równoległej
- zakończono wykonywanie robót w zakresie kanalizacja deszczowa
- kanał technologiczny – wykonano całość z wyłączeniem odcinka od początku zakresu do ronda (wraz z rondem) oraz rejonu skrzyżowania z ulicą Transportową oraz przewiertu pod DW 913
- roboty elektryczne – wykonano odcinek od Transportowej do końca zakresu
- kontynuacja wykonywania warstw konstrukcyjnych z betonów asfaltowych – km 0+655 – 0+730 – podbudowa bitumiczna – jezdnia lewa
- pobudowa bitumiczna 0+797 – 0+907 strona lewa, km 0+986 – 1+110, km 1+160 – 1+620 wraz z skrzyżowaniem z ul. Równoległą – jezdnia lewa
- warstwa wiążąca w km 0+655 – 0+710 oraz w km 1+160 – 1+510 – jezdnia lewa
- roboty ziemne na rondzie zostały zakończone
- wykonywanie drenu pod rowem lewym – kontynuacja
- droga serwisowa 0+860 – 0+980 – roboty ziemne – kontynuacja
- dokończenie budowy kanału technologicznego
- profilowanie i umacnianie rowu
- przebudowa reklamy firmy FUX zostanie zrealizowana do 15.11.2016.

RADA TECHNICZNA NR 32 - 07.09.2016

- podbudowa zasadnicza od ul. Równoległej do stacji BP – zakończono – jezdnia lewa
- podbudowa zasadnicza wykonana na całości z wyłączeniem ul. Obrębu ronda, przepustu i skrzyżowania z ul. Transportową oraz dwóch przewiązek (jednostronnie) – jezdnia lewa
- podbudowa BA od końca zakresu do Transportowej oraz od Transportowej do przepustu
- wykonywanie robót ziemnych – rondo - w trakcie – jezdnia lewa
- wykonywanie drenu pod rowem lewym – na całości z wyłączeniem odcinka przy przepuście ok. 50m
- wykonanie nawierzchni zjazdu do parkingu MARTOM – zakończono
- wykonywanie przepustu fi 1500 - w trakcie
- kabel zasilający oświetlenie – zabudowany na odcinku od BP w kierunku Równoległej
- zakończono wykonywanie robót w zakresie kanalizacja deszczowa
- przebudowano wodociąg w rejonie skrzyżowania z ulicą Równoległą zgodnie skorygowanym rozwiązaniem
- kanał technologiczny – wykonano całość z wyłączeniem odcinka od początku zakresu do ronda (wraz z rondem) oraz rejonu skrzyżowania z ulicą Transportową oraz przewiertu pod DW 913
- roboty elektryczne – wykonano odcinek od Transportowej do końca zakresu.

RADA TECHNICZNA NR 31 - 17.08.2016

- podbudowa zasadnicza od ul. Równoległej do stacji BP – w trakcie – jezdnia lewa
- podbudowa pomocnicza od BP do ronda z wyłączeniem odcinka na przepuście – w trakcie – jezdnia lewa
- wykonywanie robót ziemnych – rondo - w trakcie
- wykonywanie drenu pod rowem lewym – kontynuacja
- wykonanie nawierzchni zjazdu do parkingu MARTOM – w trakcie
- wykonywanie przepustu fi 1500 - w trakcie
- kontynuacja wykonywania warstw konstrukcyjnych z kruszyw zgodnie z ustaleniami na jezdni lewej DW913 – jezdnia lewa
- kabel zasilający oświetlenie – zabudowany na odcinku od BP w kierunku Równoległej.

RADA TECHNICZNA NR 30 - 10.08.2016

- podbudowa zasadnicza od ul. Równoległej do stacji BP – w trakcie – jezdnia lewa
- podbudowa pomocnicza od BP do ronda z wyłączeniem odcinka na przepuście – jezdnia lewa
- wykonywanie robót ziemnych – rondo - w trakcie
- wykonywanie drenu pod rowem lewym – kontynuacja
- wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa na drodze serwisowej
- wykonywanie robót ziemnych – rondo
- wykonanie nawierzchni zjazdu do parkingu MARTOM
- wykonywanie przepustu fi 1500 - w trakcie.

RADA TECHNICZNA NR 29 - 03.08.2016

- wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze serwisowej
- została rozebrana kostka oraz ogrodzenie parkingu MARTOM
- kontynuacja wykonywania warstw konstrukcyjnych z kruszyw zgodnie z ustaleniami na jezdni lewej DW913
- wykonywanie robót ziemnych – rondo
- wykonywanie drenu pod rowem lewym – kontynuacja
- wykonywanie przepustu fi 1500 - w trakcie.

RADA TECHNICZNA NR 28 – 20.07.2016

- Profilowanie koryta – zakończono,
- przygotowanie do stabilizacji podłoża drogi serwisowej – Stabilizacja w dniu dzisiejszym,
- zakończono roboty związane z kanalizacja deszczowa w obrębie ronda – część wschodnia,
- mobilizacja sprzętu do zabicia ścianek szczelnych na przepuście fi 1500 - jezdnia lewa,
- wykonanie drenów, wykonano 250 metrów – jezdnia lewa,
- wykonano odcinki próbne z warstw kruszyw na korycie jezdni lewej.

RADA TECHNICZNA NR 27 – 13.07.2016

- Profilowanie koryta – w trakcie – jezdnia lewa,
- trwa budowa kanału technologicznego,
- wykonano przyłącze energetyczne do oświetlenia od istniejącego złącza kablowego w ul. Transportowej do pierwszej latarni w pasie rozdziału,
- wykonano kanalizacje deszczowa od studni ST2 do studni ST7 oraz odcinek ST5-ST8,
- wykonano przykanaliki wraz z zabudową studzienek wpustowych W12 oraz W20,
- trwa wykonywanie drenów pod rowem lewym.

RADA TECHNICZNA NR 26 – 06.07.2016

- Zakończenie rozbiórek nawierzchni bitumicznej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego wraz z skrzyżowaniem do skrzyżowania z ul. Równoległą – jezdnia lewa,
- rozbiórka podbudowy w zakresie jak wyżej – jezdnia lewa,
- profilowanie koryta – w trakcie – jezdnia lewa,
- odhumusowanie skarp i poboczy – w trakcie,
- przygotowanie do stabilizacji podłoża drogi serwisowej – w trakcie,
- prace wykończeniowe na rowach jezdni prawej – w trakcie,
- czyszczenie rowów melioracyjnych – w trakcie – jezdnia lewa,
- trwa budowa kanału technologicznego- przejście pod ulicą Równoległą oraz w rejonie stacji BP oraz podbudowuje się dodatkową studnie w rejonie ulicy Równoległej zgodnie z rozwiązaniem projektowym zamiennym,
- trwa budowa przyłącza energetycznego do oświetlenia od istniejącego złącza kablowego w ul. Transportowej do pierwszej latarni w pasie rozdziału,
- wybudowano przepust pod ul. Równoległą z rur żelbetowych fi 800,
- wykonywana jest kanalizacja deszczowa od studni ST1 do studni ST7 wraz z wpustami W5 i W6 oraz odcinek ST5, ST8.

Strony: 1, 2